Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van:

DCS bv
Waterven 6b
8501 Kortrijk-Heule
BTW BE 0457 810 405

U kan ons bereiken via mail op: info@sijf.be
U kan ons telefonisch bereiken via: 056 22 84 68

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0457 810 405

SIJF Security is de commerciële naam van de vennootschap DCS bv.

 

Privacy beleid

SIJF Security (DCS bv) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SIJF Security (DCS bv) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit wil zeggen dat wij:

 1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons worden verstrekt; de doelen en de persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens zich beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 5. in geen enkel geval uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SIJF Security zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen heeft, dan kan u steeds via mail (info@sijf.be) of telefonisch (056 22 84 68) contact met ons opnemen.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt, ten behoeve van volgende doeleinden:

 1. Voor het opmaken van offertes, onze planning en facturen.
 2. Voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven per e-mail.
 3. Om u uit te nodigen voor evenementen georganiseerd door SIJF Security.

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken of bewaren:

 • Uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.
 • Uw persoonlijke facturatiegegevens of die van uw bedrijf.
 • Indien nodig uw identiteitskaart nummer en rijksregisternummer.
 • Uw nationaliteit, uw geboortedatum en geboorteplaats.
 • Uw relatie tot een rechtspersoon zoals uw bedrijf.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

 • Het opvragen van offertes of advies bij onze leveranciers.
 • Voor uw onderhoudscontract en/of aansluiting bij een meldkamer.
 • Voor marketing doeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij ook steeds de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij nooit de door u verstrekte gegevens aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of tenzij u ons daartoe de toestemming geeft.

U heeft ook steeds het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn 

SIJF Security (DCS bv) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden maximaal tot vijf jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Beveiliging

Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld volgende maatregelen getroffen:

 • Alle werknemers van SIJF Security (DCS bv) zijn gehouden tot discretie en geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij maken regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en het recht of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Aan het begin van deze privacy verklaring kan u onze contactgegevens vinden.

U kunt steeds een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan bij ons of bij één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen u in zo’n geval we vragen om u te legitimeren voordat wij hier gehoor aan geven.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

 

Wijziging privacy verklaring

SIJF Security (DCS bv) kan zijn privacy verklaring te allen tijde aanpassen of uitbreiden. Onze meest actuele privacy verklaring kan u steeds terugvinden op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 12 februari 2020.

Top